Ünvanı

 Doç. Dr.

Açıklama: Halil Aldemir

Adı Soyadı

 Halil ALDEMİR

Doğum Yeri ve Tarihi

 Malatya – 20.12.1975

Bölüm

 Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Bilim Dalı

E-Posta

 aldemirhalil@gmail.com

Cep Tel:

 0 533 778 97 75

Fax

 0 348 814 26 63

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1998

Yüksek Lisans

 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

Doktora

 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

Yrd. Doç. Dr

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü

2011

Doç. Dr

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2014

Prof. Dr.

 AKADEMİK GÖREVLER ve İDARİ GÖREVLER

·         2013 -             Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

·         2012 - 2015    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanlığı

·         2012 - 2013    Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Senato Üyeliği

·         2012 - 2013    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

·         2012 - 2012    Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

·         2011 - 2012    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

·         2010 - 2011    Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanlığı

·         2010 - 2011    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı

·         2009 - 2010    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı ABD

·         2004 - 2010    İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı

·         2007 - 2010    İlahiyat Araştırmaları Derneği (İLADER) Yönetim Kurulu Başkanlığı

 YABANCI DİL BİLGİSİ

·         Arapça KPDS           :  91.5

·         İngilizce ÜDS           : 62,5

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Tezler

 

·         Kur'ân-ı Kerîm’e Göre Hz. Peygamber’e Yapılan Teselliler (Yüksek Lisans Tezi),

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

·         Kur'ân-ı Kerîm’e Göre İhtilâf, (Doktora Tezi),

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.

 

Bilimsel Toplantılar

 

·         Min Ravâiı’l-Kur'ân Çerçevesinde Bûtî’nin Kur'ân Tarihi ve Ulûmu’l-Kur'ân’a Yaklaşımları ile Kur'ân’ı Anlama Konusunda Örnekli Çalışmaları”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri (14-16 Mayıs 2010), Ankara 2010, s. 663-674. (Tebliğ)

 

·         “Kur’an Çağrısı Açısından İslam Öncesi Mekke Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, “8. Tefsir Akademisyenleri Buluşması” vesilesi ile “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu”, İstanbul 2011. (Tebliğ)

 

·         Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’nin Çok Boyutlu Yorum Yöntemi” Adlı Tebliğin Müzakeresi, İlim Yayma Vakfı Kur'ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul 2011. (Müzakere)

 

·         “Kilisli Muhammed İbn Ebi Bekr’in Besmele Tefsirinin İncelenmesi”, Uluslararası I. Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, Kilis 2013 (Tebliğ)

 

YAYINLAR

 

Kitap

 

·         Kur'ân’da Hz. Peygamber’e Yönelik Teselliler

Kitâbî Yayınları, İstanbul 2010.

·         Kur'ân-ı Kerime Göre İhtilaf

Kitâbî Yayınları, İstanbul 2010.

·         Nebevî Mücadele Bağlamında Kalem Suresi Tefsiri

Kitâbî Yayınları, İstanbul 2013.

 

Yayınlanan Makaleler

 

·         Kur'ân Kıssalarının Vahiy Öncesi Bilinebilirliği, “Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi”, Samsun 2011, s. 195-218.

 

·         EsbâbNüzûl Rivayetleri Arasında Görülen Çelişkiler ve Geliştirilen Çözüm Yollarının Tahlili, “Ekev Akademi Dergisi”, Erzurum 2011, Sayı 48, Yaz 2011,s. 141-159.

 

·         İhtilaf Çözümleme Yöntemi Olarak Mübâhele, “İnsan ve Toplum Dergisi”, İstanbul 2011, s. 135-154.

 

·         Mu‘tarıza Cümle ve Kur'ân'da Yer Alış Nedenleri, “Ekev Akademi Dergisi”, Erzurum 2012, Sayı 51,  Bahar 2012, s. 325-356.

 

·         Fatiha Suresi’nde Nimet Verilenler, Gazaba Uğrayanlar ve Dalâlette Olanlar, “Dinbilimleri   Akademik Araştırma Dergisi”, Samsun 2012, s. 219-244.

 

Editörlük

·      İbn Kayyim Tefsiri I, Polen Yayınları, İstanbul 2011.

·    İbn Kayyim Tefsiri II, Polen Yayınları, İstanbul 2011.

·    İbn Kayyim Tefsiri III, Polen Yayınları, İstanbul 2011.

·    İbn Kayyim Tefsiri IV, Polen Yayınları, İstanbul 2011.

·    Gençler İçin Tefsir I, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012.

·    Gençler İçin Tefsir II, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012.

·    Gençler İçin Tefsir III, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012.

·    Gençler İçin Tefsir IV, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012.

 

Çeviri

 

·         Kur'ân İlimleri I, (Menâhil Tercümesi), Kitabi Yayınları, İstanbul 2015.

·         Kur'ân İlimleri II, (Manâhil Tercümesi, Ramazan Şahan ile Birlikte), Kitâbî Yayınları,

                                      İstanbul 2015.

·         Kur'ân İlimleri ve Tefsir Tarihi, İFAV, İstanbul 2015.

·         Sahîh-i Buhârî Tercümesi, I-VI, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2009 (Heyet ile)

·         Muhtasar Buhârî Tercümesi, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2008 (Heyet ile)

·         Muhtasar Fethu’l-Bârî Tercümesi, I-XV, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2008 (Heyet ile) 

                    Muhtasar Fethu’l-Bârî, I. Cilt, 448-648  (Gusl, Hayız, Teyemmüm,     Namaz Bölümleri)

                    Muhtasar Fethu’l-Bârî, II. Cilt, 1-543   (Namaz, Namaz Vakitleri ve Ezan Bölümleri)

                    Muhtasar Fethu’l-Bârî, VIII. Cilt 503-655 (Tefsir/Fatiha-Âl-i İmrân)

                    Muhtasar Fethu’l-Bârî, IX. Cilt 1-647     (Tefsir/Nisâ-Zâriyât)

                    Muhtasar Fethu’l-Bârî, X. Cilt 1-341 (Tefsir/Tûr-Nâs ve Fadâilu’l- Kur'ân Bölümleri)

·         İmam Gazzâlî’ninİhyâu ulûmi’d-dîn” adlı eserinin “Kitâbu’l-ilm” bölümünün tercümesi

                     Cahillikten Nasıl Korunabilirim? I, Polen Yayınları, 2007.

                    Cahillikten Nasıl Korunabilirim? II, Polen Yayınları, 2007.

·          Muhammed Sâğırcî’nin “el-Fıkhu’l-hanefiyyu ve edilletuhû”,  (I-III) adlı eserinin çevirisi  (Heyet ile)

                        Delilleri ile Hanefi Fıkhı, Karınca&Polen Yayınları, 2009, (5-470).

·         Mahmûd el-Mısrî’nin, “er-Rihle ila’d-dâri’l-âhire” adlı eserinin tercümesi.

                        Bütün Yönleri ile Ahiret Hayatı, (1-832) Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2010.

·         İbn Kayyim Tefsiri: “Bedâiu’t-tefsir” (III), Polen Yayınları, İstanbul 2011, (Heyet ile)

·         İbn Kayyim Tefsiri: “Bedâiu’t-tefsir” (IV), Polen Yayınları, İstanbul 2011, (Heyet ile)

·         Oryantalistler ve Kur’an Hakkındaki Şüpheleri, Muhammed Bâkır, Beyaz Karınca Yayınları,               İstanbul 2011.

·         Tarih Boyunca Kur'ân Öğretimine Verilen Önem, Dr. Muhammed el-Umar, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2011. (Çeviri)

·      Gençler İçin Tefsir I, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012 (Heyet ile birlikte).

·      Gençler İçin Tefsir II, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012 (Heyet ile birlikte).

·     Gençler İçin Tefsir III, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012 (Heyet ile birlikte).

·     Gençler İçin Tefsir IV, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2012(Heyet ile birlikte).

·     Hadislerle Kur’ân, Karınca&Polen Yayınları, İstanbul 2013.

 

Yayın Danışmanlığı

·          Muhtasar Fethu’l-Bârî Tercümesi, I-XV, Karınca&Polen Yayınları.(Yayın Danışmanlığı)

Muhtasar Fethu’l-Bârî, I. Cilt.

Muhtasar Fethu’l-Bârî, II. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, III. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, IV. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, V. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, VI. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, VII. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, VIII. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, IX. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, X. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, XI. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, XII. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, XIII. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, XIV. Cilt

Muhtasar Fethu’l-Bârî, XV. Cilt

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 

·         Muhammed Hüseyin ez-Zehebî’ninet-Tefsîr ve’l-müfessirûn” Adlı Eserinin Çevirisi.

 

TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

VURAL AHMET, (2015). 2010-2012 YILLARINDA OKUNAN HUTBELERİN TAHLİLİ (KİLİS İLİ ÖRNEĞİ), Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı.

 

HAKEMLİKLER

·         Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

·         Marife Dergisi

·         Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

·         Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

·         Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         Word, Excel, Powerpoint