Ünvanı:

Yrd.Doç.Dr.

Adı Soyadı:

Bünyamin AÇIKALIN

Doğum Yeri ve Tarihi:

İskenderun-1971

Bölüm:

Temel İslam Bilimleri

E-Posta

bunyaminacikalin@kilis.edu.tr

İletişim:

İş: 0 348 814 26 66 - Dahili: 1574

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Tefsir Bilim Dalı

1996

Doktora

Marmara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Tefsir Bilim Dalı

2005

Yrd. Doç. Dr

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2013

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-Devam ediyor

Doç. Dr

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2013

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-Devam ediyor

İDARİ GÖREVLER

1.      Dekan Yardımcılığı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2011

2.      Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Şırnak Üniversitesi

2009-2010

3.      Fakülte Kurulu Üyeliği, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2013

4.      Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

2011-2013

5.      Dekan Yardımcılığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-Devam ediyor

6.      Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-Devam ediyor

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         Arapça 75

·         İngilizce 85

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·          

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·   Marmara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Tefsir Bilim Dalı Araştırma Görevliliği

1994-2005

·   İstanbul Özel Erdil Eğitim Kurumları Din Kült. ve Ahl. Bilg. Dersi Öğretmenliği

2005-2006

·   İstanbul Bağcılar Malazgirt İÖO Din Kült. ve Ahl. Bilg. Dersi Öğretmenliği

2006-2009

·   Şırnak Üniv. İlahiyat Fak Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği

2009-2013

AKADEMİK İLGİLERİ

·         Tefsir, Kıraat, Temel İslam Bilimleri, Dini Musiki.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

A) Kitaplar:

a) Telif Kitaplar:

1- Prof.Dr. Yakup Çiçek ile birlikte “Türkiye Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri”, İstanbul 2000.

2- “Kur’ân-ı Kerîm’de Rüya Kavramı”, (yüksek lisans tezi), Sayfa Dijital, İstanbul 2008.

3- “Kur’ân’da Dünya Hayatına Verilen Değer” (doktora tezi), Sayfa Dijital, İstanbul 2008.

b) Çeviri Kitaplar:

“İlmî ve Dînî Açıdan Rüyalar ve Kâbuslar” (Abdulhalîm el-Afîfî’nin “el-Ahlâm ve’l-Kevâbis, TefsîrunIlmiyyun ve Dîniyyun” başlıklı kitabının tercümesi, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011.

B) Makaleler:

a) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yazı

Prof.Dr. Mustafa Altundağ Hayatı ve Eserleri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: IV, Şırnak 2011.

b) Çeviri Makaleler:

1- “İslâmî Kültürde Rüyalar Bilimi” (Prof.Dr. Miklos Maroth’unThe Science of Dreams” başlıklı makalesinin çevirisidir), Öneri (Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), c. 2, sy. 12, İstanbul 1999.

2- “Beydâvî’ninEnvâru’t-Tenzîl’ Adlı Tefsirinde Hermenötiği” (Yusuf Rahman’ın “Hermeneutics of al-Baydâwî In His Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl” başlıklı makalesinin çevirisidir), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: I-II, sayfa: 123, Şırnak 2011.

C) Kitap Tanıtımı:

“Sahih Kıraatlerin Kaynağı (Prof.Dr. Mustafa Altundağ’a ait kitabın tanıtımı)”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: IV, Şırnak 2011.

D) Atıflar:

 1. Ayşenur Malakçı, Kelâm İlmi Açısından Rüyanın Bilgi Değeri, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2009.
 2. Abdurrahim Kaplan, Kur’ân-ı Kerîm’de Ölüm Olgusu, Yüksek Lisans Tezi, Şırnak 2012.
 3. Yrd. Doç. Dr. Bülent Akot, Tasavvufi Terbiyede Rüyanın Değeri, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: X, sayı: 19.
 4. Doç.Dr. Hidayet Aydar, Kur’an’da Geçen “el-Hayâtu’d-Dünya” Kavramı Üzerine Bazı Mülahazalar (I), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 5.
 5. - Doç.Dr. Hidayet Aydar, Kur'an'da Rüyalar ve Rüyaların Hayata Yansımaları, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 1.
 6. M. Yusuf Güven / Osman Fatih Belbağı, Rüya / Hakikat Penceresi mi? Hayal Perdesi mi?, İstanbul 2006.
 7. Dr. Ömer Kara, Tefsir Akademisyenleri Biyografisi, Bursa 2007.
 8. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Öztürk, Buhârî’de Dünya ve Ahiret Algısı (Kitâbu’r-Rikâk Örneği), Marife, yıl, 12, sayı: 2, 2012, Konya.

E) ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak 2010.

F) ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULMUŞ VE SEMPOZYUM KİTABINDA YAYINLANMIŞ TEBLİĞ

“Tefsir Literatüründe Nuh (As) Kıssası”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak 2010.

G) KONFERANS, PANEL VE SEMİNERLERDEN BAZILARI

 1. Mehmet Akif Ersoy’un Kur’an Anlayışı, (Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Paneli), Şırnak 2011.
 2. Mehmet Akif Ersoy’un Tefsirciliği, (Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Paneli), Şırnak 2012.
 3. Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Kutlu Doğum Haftası Paneli) Nisan 2013 Kilis.

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·          

ÖDÜLLER

·          

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·