Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Açıklama: F:\ÖZEL\akademik cv\image002.jpg

Adı Soyadı:

Hüseyin BAYSA

Doğum Yeri ve Tarihi:

Şanlıurfa-1978

Bölüm:

Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

E-Posta

huseyinbaysa@kilis.edu.tr

İletişim:

03488142666-1562

AKADEMİK GELİŞİM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Selçuk Ünv. İlahiyat Fak.

2001

Yüksek Lisans

Harran Ünv. Sosyal Bil. Enst.

2004

Doktora

Ondokuz Mayıs Ünv. Sos. Bil. Enst.

2011

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak.

2012-

Doç. Dr.

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

İDARİ GÖREVLER

İlahiyat Fak. İDKAB Eğt. Bölüm Bşk.

2012-2017

YABANCI DİL BİLGİSİ

Arapça 79

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·         DİB (Adıyaman - İmam-Hatip)

 

·         DİB (Trabzon-Akçaabat Eğt. Mrk.- İhtisas Kursiyerliği)

·         DİB (Samsun- Alaçam, Ordu-Fatsa, İlçe Vaizliği)

2001-2003

 

2003-2006

 

2006-2012

AKADEMİK İLGİLERİ

İslam Hukuku

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

I. Kitap

BAYSA, H., Kureyş Kervanları -Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticari Hayat-, İz Yay., İst. 2015.

II. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A. Telif

1. BAYSA, H., “Hayvansal Yan Ürünlerin Ticaretinde Helâllik Sorunu”,  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Ekim 2017, sy. 30, ss. 423-437.

2. BAYSA, H.,  “Sakal Uzatma ve Bıyık Kısaltmanın Hükmüne İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi (Kilis 7 Aralık Ünv.), Aralık 2017, c. 7, sy. 14, ss. 273-289.

3. BAYSA, H.,  “İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi”, İlahiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, 2016, c. III, sy. 4, ss. 37-47.

4. BAYSA, H., “Ömer Müftî Kilîsî’nin Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşünün Değerlendirilmesi -Risâletü’d-Dühân Bağlamında-”, Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, c. 2, sy. 2, 2015/1, ss. 37-57.

5. BAYSA, H., “İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Konusunu Seçme Özgürlüğünün Kısıtlanmasının Temel Dinamikleri”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Nisan 2014, sy. 23, ss. 157-172.

 6. BAYSA, H., “Hz. Peygamber Dönemindeki Sosyoekonomik Hayatta Yaşanan Dönüşümde İnanç ve Ahlâkî İlkelerdeki Değişimin Etkisi”, Diyanet İlmî Dergi, Temmuz Ağustos Eylül, 2013, c. 49, sy. 3, ss. 43-64.

 

B. Çeviri

1. Amâsi, Hızır b. Mehmed, Menâru’l-Envâr Muhtasarlarından Gusûnü’l-Usûl Çevirisi,  Çev.: Baysa, H.,  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Nisan 2017, sy. 29, ss. 539-563.

2. M. Fâlih Mutlak Benî Sâlih, “Fabrika Yemlerinin Hayvanların Temizliği ve Helalliğine Etkisi”, Çev.: Baysa, H., Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, c. 2, s. 3, 2015/2, ss.189-214.

 

III. SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

BAYSA, H.,  “Hızır b. Mehmed el-Amâsî’nin Gusûnü’l-usûl Adlı Muhtasarının İncelenmesi”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya 2017, ss. 433-439

BAYSA, H., “Mezbaha Atıklı Yemlerin Çiftlik Balıkları ile Kanatlı Kümes Hayvanlarının Hükmüne Etkisi”,  4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Ankara 2017, ss. 114-115.

BAYSA, H., “İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Muvacehesinde Mültecilik Sistemi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), Kilis 2016, ss. 116-123.

 

IV. ATIFLAR

 BAYSA, H., Kureyş Kervanları- Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticari Hayat- (İz Yay., İst. 2015) Adlı Esere Yapılan Atıflar:

1.  Ömer Cide, “Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi”, Sosyal Bilimler Dergisi c. 7, sy. 14, Aralık 2017, s. 17.

2.  Ahmet İnanır,  İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler”,  Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy. 1, 2017, s. 9.

3. Ömer Cide, Osmanlı Dönemi Kuruluş Döneminde Din, Kitâbî Yay., İst. 2016. s. 80.

 

BAYSA, H., “Ömer Müftî Kilîsî’nin Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşünün Değerlendirilmesi -Risâletü’d-Dühân Bağlamında-”, (Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 2015) Adlı Makaleye Yapılan Atıflar:

1. Mustafa Boran,Tütün/Sigara ve Kât Gibi Zararlı Maddelerin Dini Hükmü”,  İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi,   sy. 29, 2017, s. 427, 430.

2. İsmail Narin,  Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî ve Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”,  Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya 2017, s. 422, 429.

 

BAYSA, H., “İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Muvacehesinde Mültecilik Sistemi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Kilis 2016) Adlı Bildiriye Yapılan Atıflar:

1.Halil Aldemir, “Kur’ân’a Göre İhtilaf Olgusu ve İslâmî Referansların Göç Bağlamında Kullanılması” İlahiyat Akademi Dergisi, Gaziantep 2016, sy.:4, s. 14.

 

V. Kitap ve Tez Tanıtımı

BAYSA, H., “İslâm Hukukuna Göre Müslüman Gayr-i Müslim Evliliği”,  Nihat Dalgın, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. VIII, 2006, ss. 381-384

VI. MUHTELİF YAZILAR

BAYSA, H., “Bilinçli ve Kararlı Dönüş: Tevbe”, Diyanet (Avrupa) Aylık Dergi, Temmuz 2010, s. 135.